Formålet med Fanø fuglestation er at beskytte, samle viden om og lave formidling om de fugle der yngler og raster på Fanø.

Vi vil især have fokus på:

 

1. Vadehavet er et af verdens vigtigste vådområder. Omkring Fanø raster vandfugle i 100.000-vis. De største forekomster af Strandskade, Strandhjejle, Stor Præstekrave, Islandsk Ryle, Almindelig Ryle, Sandløber, Storspove og Hvidklire ses her. Og meget store tal af en række gæs, ænder, andre vadefuglearter, måger og terner ses også.

2. Øen er et af de bedste træksteder for dagtrækkende fugle med nogle af de største tal i DK for vandfugle, pibere, drosler, finker og værlinger. Der er dage med over 100.000 trækkende fugle om efteråret. Falke og rørhøge ses i relativt pæne antal.

Med henblik på at dokumentere og undersøge dette træk nærmere er der iværksat et pilotprojekt, som skal løbe i 2018 og 2019 med støtte fra Søren Brinch.

3. Ringmærkning ved Sønderho Strand har vist, at der med en øget indsats kan mærkes lige så mange nattrækkende fugle, som på andre fuglestationer. De sjældne dukkede også op: Storpiber, Lille Fluesnapper, Høgesanger, Hvidbrynet Løvsanger, Fuglekongesanger, Humes Sanger og Vandsanger.

Efterårsringmærkningen vil som pilotprojekt i 2018-19 blive støttet økonomisk af Søren Brinch.

4. På trods af øget turisme og ræve yngler her stadig arter som Hvidbrystet Præstekrave og Dværgterne. Der er tiltag i gang, som vil øge antallet af ynglefugle ganske væsentligt, især har rævesikre hegn vist sig ganske effektive. Et godt samarbejde med Nationalpark Vadehavet gør det muligt at få finansieret disse ret dyre hegn.

Alt dette kan vi ikke gøre alene og vi er derfor afhængige af medlemsbidrag, samarbejdspartnere, crowdfunding, mm. for at sikre midler til en forsat beskyttelse, vidensindsamling og formidling af Fanøs fantastiske fugleliv.